ارائه سيري در جهت آشنايي با طب سنتي ايران

دانوش آذرگين

جريان مبارزه با طب مشرق زمين که از سوي غرب هدايت مي شد اگر چه در برخي کشورها مثل هندوستان به نتيجه مورد نظر نرسيد اما در کشور ما وقفه اي طولاني مدت را در گسترش و رشد اين علم کهن موجب شد و کار به جايي رسيد که ايران، سرزمين پيشرو و صاحب سبک در طب شرقي نه تنها از ممالک داراي سابقه در اين علم چون هند و چين عقب ماند بلکه منتظر ماند تا موج گسترش طب طبيعي و سنتي همچون ديگر علوم، از غرب توجهش را برانگيزد و آنرا به حرکت وا دارد.
بحث تحصيل در طب اسلامي و سنتي در ديگر کشورها خود بحث ديگري است که در مقاله اي مجزا به آن پرداخته خواهد شد اما آنچه در اين مجال به توضيح آن خواهم پرداخت ارائه روشي است براي مطالعه و آشنايي نسبي و کاربردي با طب سنتي ايران. هر چند تلمذ در خدمت استاد اين فن نردباني است که محقق مشتاق را زودتر راه مي گشايد و به مقصد مي رساند اما يافتن چنين گنجي در ميان مدعيان اين فن به سادگي امکان پذير نخواهد بود.
در ميان بزرگان طب قديم، کتب مرحوم عقيلي خراساني از ويژگي هايي خاص، چون در دسترس بودن، متن فارسي و نسبتا قابل فهم، جامعيت در مباحث کليات، مفردات، قرابادين و بيماريها برخوردار است.
از اين رو سير پيشنهادي که از راهنمائي استاد مصحح کتب حکيم عقيلي خراساني اخذ شد، به اين نحو تقرير مي شود که در ابتدا آن بخش از کتاب خلاصه الحکمه که به کليات طب مي پردازد مطالعه شود و در حين آن از ميان 1900 مفرد ذکر شده در کتاب مخزن الادويه، 350 مورد از مهمترين آنها خوانده شوند که لازم است طبيعت، خواص اوليه، مضرات، مصلحات، بدل و مقدار مصرف انها به خاطر سپرده شود. بخش سوم آشنايي با داروهاي ترکيبي است که ساخت و تجويز آنها در درمان بيماريها ضروري است. تعداد اين داروها که به قرابادين معروفند بسيار زياد است اما حدود 130 دارو از کتاب قرابادين کبير مرحوم حکيم عقيلي براي اين سير، مشخص شده اند.
و اما نهايتا بيماريها که به دو بخش عمومي و اعضا تقسيم مي شوند و عنوان مهمترين و شايع ترين آنها به 44 مورد مي رسد که علاقمندان مي توانند آنها را از کتاب مجمع الجوامع عقيلي خراساني مطالعه نمايند.
لازم به ذکر است که کتابهاي خلاصه الحکمه، مخزن الادويه، قرابادين کبير و معالجات مرحوم عقيلي در موسسه طوبي در دست تصحيح و مقابله است که اين کتب به ترتيب آماده شده به چاپ خواهند رسيد.

ليست مفردات

1 آبار 51 ايرسا 101 حاشا 151 زاج ابيض 201 صمغ 251 قرصعنه 301 ماميثا
2 آبنوس 52 بابونج 102 حبه الخضراء 152 زاج اخضر 202 صندل 252 قرط 302 ماميران
3 آرغيس 53 باد اورد 103 حب النيل 153 زبد البحر 203 صنوبر 253 قرطم 303 ماهيزهرج
4 آس 54 بادرنجبويه 104 حجر الارمني 154زبرجد 204 ضرو 254 قرع 304 مخلصه
5 آطريلال 55 بادروج 105 حجر اليهود 155 زبيب 205 طباشير 255 قرنفل 305 مر
6 ابريسم 56 باديان خطائي 106 حرشف 156 زراوند 206 طحال 256 قسب 306 مراره
7 ابرون 57 بارزد 107 حرف 157 زراوند مدحرج 207 طرفا 257 قسط 307 مرداسنج
8 ابقر 58 بر سياوشان 108 حرمل 158 زرنباد 208 طلع 258 قصب 308 مرزنجوش
9ابوخلسا 59 برنجاسف 109 حسك 159 زرنيخ 209 طين الارمني 259 قصب الذريره 309 مسک
10 ابهل 60 برنگ كابلي 110 حلبه 160 زعفران 210 عاقرقرحا 260 قصب السکر 310 مشکطرامشيع
11 اترج 61 بزر قطونا 111 حلتيت 161 زنجار 211 عاج 261 قنب 311 مصطکي
12 اثل 62 بزر کتان 112 حماض 162 زنجبيل 212عروق الصباغين 262 قنبيط 312 مقل
13 اثلق 63 بسباسه 113 حمص 163 زنجفر 213 عروق الصفر 263 قنبيل 313 ملح اندراني
14 اثمد 64 بسد 114 حنا 164 زنبق 214 عسل النحل 264 قنطريون کبير 314 ملح هندي
15 اجاص 65 بسفايج 115 حندقوقي 165 زوفاي يابس 215 عفص 265 قنطريون صغير 315 من
16 حريض 66 بشام 116 حنظل 166 زيبق 216 علق 266 قيصوم 316 موسلي
17ادرك 67 بصل 117 خبازي 167 زيتون 217 علک البطم 267کاشم 317 موميا
18 اذاراقي 68 بطم 118 خبث الحديد 168 ساج 218 عليق 268کافور 318 ميعه سائله
19 اذخر 69 بقله الحمقاء 119 خبه 169 سپستان 219 عناب 269کاکنج 319 نانخواه
20 ارز 70 بقله حامضه 120 خراطين 170 سداب 220 عنب 270کالي زيري 320 نحاس
21 اسارون 71 بلادر 121 خردل 171 سدر 221 عنب الثعلب 271کبابه 321 نرجس
22 اسرنج 72 بلسان 122 خرنوب 172 سعد 222 عنبر 272کبر 322 نعنع
23اسطوخدوس 73 بلوط 123 خروع 173 سفرجل 223 عود 273کبريت 323 نوشادر
24 اسفاناخ 74 بليلج 124 خس 174 سقمونيا 224 عودالعطاس 274کتم 324 نيلوفر
25 اسفيداج 75 بنج 125 خشخاش 175 سکبينج 225 عوسج 275کتيرا 325 وج
26 اسقنقور 76 بنفسج 126 خصي الثعلب 176 سکر 226 غار 276کراث 326 ورد احمر بستاني
27 اسقيل 77 بورق 127 خطمي 177 سلاجيت 227 غاريقون 277کرفس 327 هليون
28 اشتر غار 78 بوزيدان 128 خل 178 سليخه 228 غافث 278کرنب 328 هندبا
29 اشق 79 بهمن 129 خلاف 179 سماق 229 غبيرا 279کرويا 329 هندبا بري
30 اشنان 80 تربد 130 خولنجان 180 سنا مکي 230 غوتاغنبا 280کزيره 330 هوفاريقون
31 اشنه 81 ترمس 131 خيار شنبر 181 سنبل 231 فاشرا 281کزنکبين 331 ياقوت
32 افتيمون 82 ترنجبين 132 خيري 182 سندروس 232 فانيذ 282کشوث 332 بندق
33 افربيون 83 تمر هندي 133 دارصيني 183 سورنجان 233 فاوانيا 283کمثري 333 تمر
34 افسنتين 84 تنباکو 134 دارشيشعان 184 سوس 234 فجل 284کمون 334 تين
35 افيون 85 توتيا 135 دارفلفل 185 سوسن 235 فراسيون 285کندر 335 حنطه

36 اقحوان

86 تودري 136 دبس 186 سيسنبر 236 فرنجمشک 286کندس 336 ذهب
37 اكليل الملك 87 ثوم 137 دبق 187 شادنج 237 فستق 287کنکرزد 337 راسن
38 اكليل الجبل 88 جاوشير 138 دفلي 188 شاهتره 238 فطر 288کهربا 338 رمان
39 امبر باريس 89 جدوار 139 دم الاخوين 189 شاهسفرم 239 فطر اساليون 289 لاذن 339 زيت
40 امرود 90 جرجير 140 دند 190 شبت 240 فلفل 290 لازورد 340 سلق
41 املج 91 جزر 141دوقو 191 شقاقل 241 فلفل مويه 291 لبن 341 سمسم
42 انجبار 92 جلنار 142 ذراريح 192 شقايق 242 فنجيون 292 لبن البقر 342 شعير
43 انجدان 93 جند بادستر 143 راتيانج 193 شكر تيغال 243 فودنج 293 لحم 343 عقيق
44 انجره 94 جنطيانا 144 رازيانج 194 شمع 244 فوفل 294 لحيه التيس 344 فضه
45 انزروت 95 جوب چيني 145 راوند 195 شوكران 245 قاقله 295 لسان الثور 345 قراصيا
46 انفحه 96 جوز 146 رصاص 196 شونيز 246 قاقله صعار 296 لسان الحمل 346 قطن
47انيسون 97 جوز بوا 147 رطبه 197 شيح 247 قانصه 297 لک
48اهليلج كابلي 98 جوز السرو 148 روبيان 198 شير خشت 248 قثاء 298 لوز
49اهليلج اصفر 99 جوز الماثل 149 روسختج 199 صبر 249 قثاء الحمار 299 لوف
50 اهليلج اسود 100 حاج 150 ريباس 200 صعتر 250 قثد 300 مازريون

ليست مرکبات

1 آبزن يابس 51 دهن الثوم المركَّب 101 قرص طباشير قابض
2 آبزن رطب 52 دهن العقارب 102 قرص طباشير ملين
3 آبكامه 53 دهن بان 103 قرص طحال
4 آمله مربا 54 دهن جوز بوا 104 قرص كافور
5 اثاناسيا 55 دهن حب الاس 105 قرص كاكنج
6 اطرفيل صغير 56 دهن حبة الخضراء 106 قرص مثلث
7 اطريفل صغير گشنيزي 57 دهن حنا 107 قرص ورد
8 اطريفل كبير 58 دهن دارچيني 108[قرص] انجبار
9 اطريفل گشنيزي 59 دهن ريحان 109 قيروطي
10 اطريفل مقل مليّن 60 دهن سفرجل 110 ماء الجبن
11 امروسيا 61 دهن شقايق 111 ماء الشعير
12 انفيه 62 دهن قسط 112 ماء الفواكه
13 ايارج فيقرا 63 دهن گردكان 113 ماء اللَّحم
14 بيهوشي دارو 64 دهن نرجس 114 مرهم سياه
15 ترياق اربعه 65 دواء الترنجبين 115 مرهم مسكنه اوجاع
16 ترياق الافاعي 66 دواء الصَّبر 116 معاجين مسهله
17 ترياق ثمانيه 67 دياقوذا 117 معجون حجراليهود
18 ترياق طين مختوم 68 رب حصرم 118 معجون سكبينج
19 ترياق عقرب 69 رب السوس 119 معجون سورنجان
20 ترياق فاروق 70 ربّ به ترش 120 معجون شهر ياران
21 ترياق مثروديطوس 71 ربّ حبّ الآس 121 معجون فلاسفه
22 جلنجبين 72 ربّ سيب 122 معجون كموني
23 جوارش تمري 73 زنجبيل مربا 123 مفرح ياقوتي
24 جوارش جالينوسي 74 سركه عنصل 124 نرگسي زردك
25 جوارش سقمونيا 75 سفوف سودا 125 وجور
26 جوارش شهر ياران 76 سفوف مفاصل 126 قرص مبارک
27 جوارش فواكه 77 سفوف مقوي 127 شياف ابيض افيوني
28 جوارش كموني 78 سكنجبين اصولي 128 سفوف سعال
29 حب حابس دم لي 79 سكنجبين افتيموني 129 برشعثا
30 حبّ افتيمون 80 سكنجبين بزوري 130 شراب الحيوه
31 حبّ المسک 81 سكنجبين سفرجلي ساده
32 حبّ تربد 82 سكنجبين شكري
33 حبّ جدوار 83 سكنجبين عسلي
34 حبّ حابس 84 سكنجبين عنصلي سنون
35 حبّ سعال 85 سنون سورنجان
36 حبّ سورنجان 86 شراب اصول
37 حبّ شبيار 87 شراب زوفا
38 حبّ شفا 88 شراب سفرجل
39 حبّ طباشير كافوري 89 شربت انار منعنع
40 حبّ نزله 90 شربت عناب
41 حبوب مسهله 91 شربت ميبه
42 حبوب مقلي 92 شقاقل پروده
43 حلواي چلغوزه 93 شياف فلوس خيار شنبر
44 حلواي زردك 94 شياف ماميثا
45 حلواي سوهان 95 شيافات ليّنه غير حادّه
46 حلواي كنجد 96 غرغره
47 حلواي گردكان 97 فرزجه
48 حلواي مغز بادام 98 فلونياي رومي
49 حلواي مغز بادام عسلي 99 قرص بنفشه مسهل
50 خشخاشيه 100 قرص ريوند

ليست بيماريها

23- حبس البول

1- صداع

24- حرقت البول

2- بي خواب

25- سنگ مثانه

3- نسيان

26- سرعت انزال

4- صرع

27- عنين

5- افسردگي شديد

28- عقر

6 – لقوه

29- حبس طمث

7- رعشه

30- افراط طمث

8- ميگرن

31 - کثرت رطوبات رحم

9- رعاف

32- درد مفاصل

10- نزله

33- وجع الظهر

11- زکام

34- وجع القطن

12- سينوزيت

35- درد زانو

13- گرفتگي صدا

36- عرق النسا

14- تنگي نفس

37- حکه و جرب

15- اسم

38- ريزش مو

- سرفه 16

39- بثورات و دماميل

17- درد ناحيه قلب

40- فشار خون

18- اسهال

41- چربي خون

19- ورم روده

42- ديابت

20- يبوست

43- مشکلات معده

21- سنگ کليه

44- مشکلات کبد

22- ادرار خوني