موضوعات كتابها
امراض جزئي (6) امراض كلي (2)
داروهاي تركيبي(قرابادين) (2) داروهاي مفرد (39)
طب اسلامي (2) مباني (كليات) (11)
متفرقه (13)